بروزرسانی: 25-5-1394
عملیات واحد صنعتی

 • دستگاه استخراج مایع - مایع UOP-5
  • تعیین ضریب توزیع
  • اساس عملکرد ستون استخراج مایع-مایع
  • موازنه کلی جرم و ضریب انتقال جرم با فازآب به عنوان واسطه پیوسته
  • موازنه کلی جرم وانتقال جرم با فاز اصلی به عنوان واسطه پیوسته
  • اثبات بازیابی حلال

 

 • دستگاه استخراج جامد - مایع UOP4 MKII
  • عملکرد سیستم استخراج  به صورت حلقه باز و  نمایش تغییرات غلظت ماده حل شده در حلال در طول پروسه.
  • عملکرد سیستم استخراج به صورت حلقه بسته ومقایسه نتایج با مقادیر پیش بینی شده.
  • عملکرد سیستم استخراج پیوسته جامد- مایع و ارزیابی راندمان فرایند.
  • عملکرد دو مرحله استخراج مداوم درجریان ناهمسو ، تعیین سهم هر مرحله و مقایسه این نتایج با نتایج به دست آمده از تمرینات تک مرحله ای.
  • عملکرد سیستم برای سه مرحله استخراج مداوم درجریان ناهمسو ، تعیین سهم هر مرحله در فرایند استخراج و مقایسه این نتایج با نتایج به دست آمده از تمرینات تک مرحله ای و دو مرحله ای

بازدید امروز: 3


ارتباط با دانشکده مهندسی

به منظور ارائه خدمات بهتر، هرگونه پیشنهاد و انتقاد سازنده خود را با ما در میان بگذارید

-