بروزرسانی: 24-11-1400
مدیرگروه مهندسی برق

+98 24 3305 4071:تلفن
bayat.farhad[at]znu.ac.ir:پست الکترونیکی
 

بازدید امروز: 4


ارتباط با دانشکده مهندسی

به منظور ارائه خدمات بهتر، هرگونه پیشنهاد و انتقاد سازنده خود را با ما در میان بگذارید